nl en
+31 76-5226470
+31 76-5226470

Fraude of Plagiaat! En nu?

Fraude of Plagiaat! En nu?

Fraude en plagiaat komen met enige regelmaat onder studenten voor. Een beschuldiging van fraude of plagiaat door de Examencommissie kan in sommige gevallen betekenen dat de student moet stoppen met de opleiding, maar dat hoeft lang niet altijd het geval te zijn.

Fraude en plagiaat lijken weliswaar op elkaar, maar zijn toch echt twee verschillende begrippen. Fraude is een vorm van bedrog. Daarbij worden zaken anders voorgesteld dan ze zijn, door op papier of digitaal een onjuiste weergave te geven van de werkelijkheid. Afkijken tijdens een tentamen kan bijvoorbeeld als fraude worden aangemerkt. Plagiaat ofwel ‘letterdieverij’ is het overnemen van stukken, gedachten, redeneringen van anderen en deze laten doorgaan voor eigen werk. De schijn dat men het oogmerk heeft werk van een ander voor eigen werk door te laten gaan, neemt men weg door de bron te vermelden en door exact aan te geven wat er uit die bron is overgenomen. De student die niet duidelijk aangeeft van wie de tekst afkomstig is, pleegt plagiaat.

De laatste jaren hebben onderwijsinstellingen het beleid met betrekking tot fraude en plagiaat steeds verder aangescherpt. Onderwijsinstellingen maken voor het herkennen van fraude, zoals bijvoorbeeld het gebruiken van een spiekbrief, afkijken of het gebruiken van een mobiele telefoon of smartwatch over het algemeen gebruik van ‘ouderwetse’ controlemethoden. Wanneer een docent of surveillant een dergelijke vorm van fraude opmerkt, wordt er door die docent of surveillant een rapport van bevindingen opgesteld dat vervolgens aan de Examencommissie ter beschikking wordt gesteld. Op basis van dit rapport beslist de Examencommissie met inachtneming van het Examenreglement of er een straf aan de student wordt opgelegd. Ook is de hoogte van de straf afhankelijk van hetgeen daaromtrent in het Examenreglement is vastgelegd.

Voor het herkennen van plagiaat maken onderwijsinstellingen gebruik van online plagiaatsystemen, zoals bijvoorbeeld Ephorus. Het door de student ingeleverde werk wordt vergeleken met online bronnen en interne databases van andere onderwijsinstellingen. Wanneer er een hoog percentage aan overlap in de tekst aanwezig is, kan dat duiden op plagiaat. Echter, een hoog percentage betekent niet per definitie dat er sprake is van plagiaat en dat de student op basis daarvan dient te worden bestraft. In de rechtspraak is inmiddels reeds bepaald dat enkel het percentage dat uit een plagiaatsysteem als Ephorus volgt op zichzelf niet volstaat. De examencommissie zal het werk van de student ook nader (inhoudelijk) dienen te (laten) doornemen om vast te kunnen stellen of er daadwerkelijk sprake is van plagiaat. Veel onderwijsinstellingen volgen met enige regelmaat, ten onrechte, slechts de uitkomst van het plagiaatsysteem. In het Examenreglement is opgenomen welke straf er in het geval van plagiaat dient te worden opgelegd. De Examencommissie beslist uiteindelijk of er aan de student een straf wordt opgelegd. In geval van herhaling kunnen zwaardere straffen worden opgelegd, zelfs met het einde van de studentencarrière tot gevolg.

Tegen een beslissing van de Examencommissie inzake de beschuldiging van fraude of plagiaat en in het kader van de opgelegde straf, staat er voor de student beroep open bij de Commissie van Beroep voor de Examens. Het beroep ziet veelal op de vaststelling van de fraude of het plagiaat zelf, het nalaten van het verrichten van nader onderzoek door de onderwijsinstelling en het horen van de student voorafgaand aan het opleggen van de straf. Daarnaast wordt in gevallen waarin fraude dan wel plagiaat vast staat met enige regelmaat beroep ingesteld tegen een te zware straf, zodat de straf, afhankelijk van de situatie, kan worden afgewend, ongedaan worden gemaakt of verminderd. Het inwinnen van juridisch advies voor het indienen van een goed gemotiveerd beroep kan dus zeker lonen!

Juridisch advies of ondersteuning nodig? Neem contact op met Ingeborg Duijts duijts@kochadvocaten.nl

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons op Linkedin!