nl en
+31 76-5226470
+31 76-5226470

Privacy Statement

Algemeen

Koch Advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Koch Advocaten verwerkt.

Verwerkingsantwoordelijke en communicatie

Koch Advocaten verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.

Doel verwerking persoonsgegevens

Koch Advocaten verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens voor de hierna te noemen doeleinden:

 • het verlenen van juridische diensten aan cliënten
 • het communiceren met en namens cliënten
 • het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen, zoals de Advocatenwet en de WWFT
 • bemiddeling en verwijzing
 • marketing- en communicatie activiteiten
 • werving en selectie (sollicitatie)
 • het innen van declaraties

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Koch Advocaten verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

Persoonsgegevens van cliënten en relaties

 • contactgegevens van cliënt of diens wettelijke vertegenwoordigers, zoals voorna(a)m(en), achternaam, bedrijfsnaam, titel, adres, woonplaats, telefoonnummer(s), emailadres, kopie geldig identiteitsbewijs of uittreksel Handelsregister ;
 • gegevens met betrekking tot de behandeling van de zaak of de beslechting van het geschil, zoals gegevens over de wederpartij, cliënt en diens medewerkers of diens klanten; en
 • gegevens met betrekking tot het berekenen of vastleggen van declaraties, het doen van betalingen en het innen van vorderingen.
 • persoonsgegevens bij het invullen van het contactformulier op de website of het aanmelden voor onze nieuwsbrief of een activiteit van ons kantoor, zoals naam en e-mail adres en een eventueel daaraan gekoppeld berichtcookies in verband met Google Analytics. Persoonsgegevens die door middel van de cookies op onze websites zijn verzameld worden alleen gebruikt voor het leveren van de diensten en voor analytische doeleinden.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Koch Advocaten omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Koch Advocaten verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

- wettelijke verplichting

- uitvoering van een overeenkomst

- verkregen toestemming van betrokkene(n)

- gerechtvaardigd belang

Delen van persoonsgegevens met derden

Koch Advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening en met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Koch Advocaten, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij, zoals een deurwaarder.

Daarnaast kan Koch Advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Koch Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Koch Advocaten ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.   

Beveiliging persoonsgegevens

Koch Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd  beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Koch Advocaten gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Koch Advocaten in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Koch Advocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Koch Advocaten aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

 

Koch Advocaten B.V.

Postbus 2005, 4800 CA  BREDA

of

mulderink@kochadvocaten.nl

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek tot het overdragen van persoonsgegevens de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken,  vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Koch Advocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.          

Gebruik social media

Op de website van Koch Advocaten (www.kochadvocaten.nl) zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals LinkedIn of Facebook. Koch Advocaten houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Statistieken en cookies

Koch Advocaten houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Koch Advocaten verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van Koch Advocaten te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van Koch Advocaten op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

De website van Koch Advocaten maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van Koch Advocaten geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Koch Advocaten heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Aanpassing privacy statement

Koch Advocaten heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van Koch Advocaten gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Vragen & Contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met de heer E. Mulderink (mulderink@kochadvocaten.nl).

 

Dit privacy statement is op 12 juni 2018 vastgesteld.