nl en
+31 76-5226470
+31 76-5226470

Algemene voorwaarden

Koch Advocaten B.V.

Deze algemene voorwaarden zijn op 10 december 2019 onder nummer 27/2019 gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Breda.

Download hier de PDF versie

Artikel 1

Koch Advocaten is een besloten vennootschap die zich ten doel stelt om de praktijk van advocaat uit te oefenen, zulks in de ruimste zin des woords.

Artikel 2

De toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden wordt tevens bedongen ten behoeve van de besloten vennootschappen die aandeelhouder en bestuurder van Koch Advocaten B.V. zijn, alsmede ten behoeve van de aandeelhouders en bestuurders van die besloten vennootschappen. Voorts wordt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden bedongen ten behoeve van de voor Koch Advocaten B.V. werkzame personen, daaronder begrepen vroegere medewerkers van Koch Advocaten B.V. alsmede hun eventuele erfgenamen, voorzover deze aansprakelijk worden gehouden op een tijdstip dat zij niet meer voor Koch Advocaten B.V. werkzaam zijn, alsook ten behoeve van alle personen die bij een uitvoering van een opdracht door Koch Advocaten B.V. worden ingeschakeld

Artikel 3

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Koch Advocaten B.V. en haar opdrachtgevers alsmede op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

Artikel 4

Alle aan Koch Advocaten B.V. gegeven opdrachten worden geacht uitsluitend aan Koch Advocaten B.V. te zijn gegeven. Het bepaalde in artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 5

Iedere aansprakelijkheid van Koch Advocaten B.V., dan wel van haar vennoten met inbegrip van de bestuurders daarvan, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Koch Advocaten B.V. wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat Koch Advocaten B.V. in verband met die verzekering draagt. In die gevallen waarin de betreffende beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet tot uitkering overgaat vanwege een oorzaak gelegen buiten de specifieke omstandigheden van het voorliggende schadegeval, is iedere aansprakelijkheid van Koch Advocaten B.V., dan wel van haar vennoten met inbegrip van de bestuurders daarvan, beperkt tot een bedrag van Euro 46.000,-.

Artikel 6

Inschakeling door Koch Advocaten B.V. van derden zal voor zoveel mogelijk geschieden in overleg met de opdrachtgever. Koch Advocaten B.V. is niet aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de door hen uit te voeren werkzaamheden willen beperken is Koch Advocaten B.V. gerechtigd, en daartoe door opdrachtgever middels aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden gemachtigd, om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 7

Opdrachten worden uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever uitgevoerd. Derden zullen aan (de inhoud van) de door Koch Advocaten B.V. verrichte werkzaamheden geen rechten of aanspraken jegens Koch Advocaten B.V. kunnen ontlenen. De opdrachtgever is gehouden, indien deze de inhoud van door Koch Advocaten B.V. verstrekte rapporten, adviezen of andere van Koch Advocaten B.V. afkomstige gegevens of (producten van) door haar verrichte werkzaamheden, aan derden verstrekt of bekend maakt, daarbij te wijzen op de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en de onderhavige bepaling.

Artikel 8

Voor alle door Koch Advocaten B.V. verzonden declaraties geldt een betalingstermijn van 14 dagen, welke termijn als fatale termijn te gelden heeft.

Artikel 9

Op alle overeenkomsten tussen Koch Advocaten B.V. en haar opdrachtgevers alsmede op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten is de interne klachten- en geschillenregeling van Koch Advocaten B.V. van toepassing.

Artikel 10

Op de rechtsverhouding tussen Koch Advocaten B.V. en haar opdrachtgevers is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van geschillen tussen Koch Advocaten B.V. en haar opdrachtgevers kennis te nemen

Artikel 11

Deze Algemene Voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld. In geval van verschil van mening over de inhoud of interpretatie van enig beding is steeds de Nederlandse tekst beslissend.