nl en
+31 76-5226470
+31 76-5226470

Nieuwe wetgeving moet zorgen voor een evenwichtigere franchiseverhouding

Nieuwe wetgeving moet zorgen voor een evenwichtigere franchiseverhouding

Per 1 januari 2021 treedt de Wet franchise in werking. De wetgever poogt hiermee de positie van franchisenemers in de pre-competitieve fase te versterken. De grote mate van contractsvrijheid onder de huidige wetgeving zal via de nieuwe wetgeving worden beperkt. Ik neem de belangrijkste punten met u door.

De franchisegever moet open kaart spelen

De franchisegever zal de beoogd franchisenemer gedurende de contractonderhandelingen van in de wet benoemde informatie moeten voorzien. Het gaat onder meer om een concept van de franchiseovereenkomst, de aan de franchisenemer te betalen vergoedingen en informatie over zijn financiële positie. De wetgever heeft tevens een bepaling opgenomen waarin staat dat de franchisegever de beoogd franchisenemer alle overige informatie dient te verstrekken waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze van belang is voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Hoe ver deze informatieverplichting precies reikt, is onduidelijk. Het lijkt waarschijnlijk dat de reikwijdte van deze verplichting in de toekomstige rechtspraak nog zal worden afgebakend.  

Goodwill en non-concurrentiebeding

In de franchiseovereenkomst moet het begrip goodwill worden beschreven. Op dit moment komt het nog vaak voor dat partijen niets over de goodwill hebben vastgelegd. Per 1 januari 2021 moet in de franchiseovereenkomst in ieder geval worden vermeld of er goodwill in de onderneming van de franchisenemer aanwezig is. Als dat het geval is, zal de omvang hiervan moeten worden bepaald, evenals in welke mate deze aan de franchisegever is toe te rekenen.

Indien partijen een concurrentiebeding overeenkomen, kan de franchisenemer hieraan niet langer dan één jaar zijn gebonden. Dit beding mag tevens geen ruimere geografische reikwijdte hebben dan het gebied waarbinnen de franchisenemer de franchiseformule heeft geëxploiteerd. Waar partijen voorheen de vrijheid hadden om dit beding naar eigen wensen in te vullen, is dat onder de nieuwe wetgeving niet meer mogelijk.

Samenwerking

De wetgever benadrukt dat de franchise een samenwerking is. Om die reden heeft zij in de wet diverse bepalingen opgenomen waarmee een goede samenwerking wordt gestimuleerd. Zo moeten partijen zich jegens elkaar als een goed franchisegever en goed franchisenemer gedragen. In het arbeidsrecht kennen we een gelijke bepaling als het gaat om de relatie tussen een werkgever en een werknemer. Verder kan de franchisenemer de franchisegever verzoeken om commerciële of technische ondersteuning indien hij dat wenst. In dat geval moeten partijen met elkaar in overleg treden. Op basis van de nieuwe wetgeving moet er tussen partijen in ieder geval één keer per jaar een overleg plaatsvinden.

Overgangsrecht

Franchiseovereenkomsten die voor 1 januari 2021 zijn gesloten moeten binnen twee jaar na dat tijdstip worden aangepast aan de nieuwe wetgeving. Dit betreft onder meer de wetgeving over de goodwill en het concurrentiebeding.

Indien u uw huidige franchiseovereenkomst op de nieuwe wetgeving wilt laten afstemmen of meer informatie over dit onderwerp wenst, kunt u uiteraard contact met mij opnemen, Daniël Verstraten, verstraten@kochadvocaten.nl.

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons op Linkedin!