nl en
+31 76-5226470
+31 76-5226470

Coronacrisis en alimentatieverplichtingen

Coronacrisis en alimentatieverplichtingen

De impact van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is groot. Velen worden geraakt in hun inkomen. Werknemers, die hun baan verliezen of terugvallen op een lager inkomen. Ondernemers en ZZP’ers, voor wie het inkomen soms geheel wegvalt. Onzeker is of de veelal tijdelijke overheidsmaatregelen, zoals de Noodmaatregel voor Werkbehoud en de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandige Ondernemers, voldoende soelaas bieden.

Indien een alimentatieplichtige als gevolg van de huidige crisis niet meer in staat is een alimentatieverplichting na te komen, bestaat de mogelijkheid om bij de rechtbank een verzoek in te dienen tot wijziging van deze verplichting op grond van een wijziging van omstandigheden. De rechtbank zal toetsen of sprake is van een rechtens relevante wijziging van omstandigheden. Dat is het geval bij niet te verwijten en niet te vermijden inkomensverlies als gevolg waarvan onvoldoende draagkracht resteert om de bestaande alimentatieverplichting na te komen.

Zolang de rechtbank niet op het wijzigingsverzoek heeft beslist, loopt de alimentatieverplichting door en kan de alimentatiegerechtigde besluiten een opdracht tot incasso te verstrekken aan het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) of een deurwaarder. Weliswaar bestaat de mogelijkheid om de rechtbank te vragen een voorlopige voorziening te treffen indien de definitieve beslissing op het wijzigingsverzoek niet kan worden afgewacht, maar op dit moment handelt de rechtbank alleen urgente zaken af en is het de vraag of een wijzigingsverzoek dan wel een verzoek tot een voorlopige voorziening als urgent zal worden aangemerkt.

In deze situatie lijkt het dan ook het meest verstandig dat de alimentatieplichtige en de alimentatiegerechtigde proberen tot een regeling te komen. Een regeling, ingevolge waarvan bijvoorbeeld de alimentatie tijdelijk wordt verlaagd of opgeschort. Behalve voor de alimentatieplichtige kan een regeling ook voor de alimentatiegerechtigde van belang zijn en prevaleren boven een traject van incasso via het LBIO of een deurwaarder met alle daarbij horende (en mogelijk onherstelbare) problemen voor de alimentatieplichtige.

Mocht een regeling (echt) niet tot de mogelijkheden horen, dan doet de alimentatieplichtige er goed aan niet te lang te wachten met het indienen van een wijzigingsverzoek, ook al zal de daaropvolgende procedure bij de rechtbank wellicht een lang tijdsverloop hebben. Dit om de kans te vergroten dat de rechtbank, indien wordt besloten tot een wijziging van de alimentatieverplichting, daarvoor als ingangsdatum kiest: de datum, waarop zich de wijziging van omstandigheden heeft voorgedaan, dan wel de datum van indiening van het verzoekschrift.

Voor nadere informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met:

Carlin Gommers

Uiteraard kunt u ook met andere Coronavirus gerelateerde vragen bij ons terecht. Ons kantoor heeft een speciale Corona Helpdesk geopend, waardoor u snel en gericht geholpen kunt worden. Voor meer informatie, volg deze link: https://www.kochadvocaten.nl/nieuws/corona-helpdesk.

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons op Linkedin!