nl en
+31 76-5226470
+31 76-5226470

Thuiswerken: het nieuwe normaal?

Thuiswerken: het nieuwe normaal?

De uitbraak van het Coronavirus is van grote invloed op onze maatschappij. De maatregelen van het kabinet en de richtlijnen van het RIVM hebben ingrijpende gevolgen (gehad) voor veel ondernemingen. Het huidige advies van het kabinet is om werknemers zoveel mogelijk thuis te laten werken en de werktijden te verspreiden. Dit advies zal naar verwachting nog tot 1 september gelden.

Ondanks bovengenoemd advies van het kabinet, stellen steeds meer werkgevers het werken op de kantoorlocatie verplicht. De vraag kan worden gesteld of, gelet op de huidige situatie rondom het Coronavirus, werknemers wel verplicht kunnen worden om op kantoor te werken.

De werkgever is volgens de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) verplicht om voor een veilige en gezonde arbeidsplek te zorgen. Rekening houdend met de huidige situatie, mag van de werkgever worden verwacht dat werknemers zoveel mogelijk worden beschermd tegen verspreiding van het Coronavirus. Hieronder valt ook het laten thuiswerken van werknemers met klachten die op het virus wijzen. Om in de huidige situatie aan de verplichtingen uit de Arbowet te voldoen, zal dit voor de werkgever mogelijk betekenen dat er extra maatregelen moeten worden getroffen om een veilige en gezonde werkomgeving te garanderen. Indien een werknemer weigert om op kantoor te werken, is dit formeel gezien werkweigering. De werkgever hoeft in dat geval geen loon te betalen. Dat zal anders zijn ingeval de werkgever geen zorg draagt voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers.

Een ander onderwerp dat op dit moment veel wordt besproken, is of er een ‘nieuwe samenleving’ zal ontstaan waarin thuiswerken de standaard is. Juridisch gezien is het maar de vraag of een werknemer bij zijn werkgever kan afdwingen dat er thuis mag worden gewerkt. Hierover zijn in de Wet flexibel werken (Wfw) enkele bepalingen opgenomen. De Wfw is al per 1 januari 2016 in werking getreden met als doel het flexibel werken onder werknemers te bevorderen. Werknemers kunnen een verzoek doen om onder andere de arbeidsduur, de werktijden en de arbeidsplaats aan te passen. De voorwaarden hiervoor zijn dat de werknemer minstens 26 weken in dienst moet zijn voordat een dergelijk verzoek kan worden ingediend. Het verzoek dient schriftelijk en ten minste twee maanden voor de beoogde ingangsdatum te worden gedaan. Het is aan de werkgever om over het verzoek met de werknemer overleg te voeren. Indien het verzoek van de werknemer betrekking heeft op het aanpassen van de arbeidsplaats, kan de werkgever dit verzoek afwijzen zonder rekening te houden met het criterium dat zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich tegen aanpassing verzetten. De werkgever kan volstaan met het ‘serieus overwegen’ van het verzoek en bij afwijzing hierover met de werknemer te overleggen. Concluderend bestaat er dus geen wettelijk recht op thuiswerken. De werknemer kan hiertoe een verzoek indienen, maar de werkgever hoeft dit niet toe te wijzen. Thuiswerken na het Coronatijdperk zal mijns inziens dan ook niet direct de standaard worden.

Mocht u naar aanleiding van dit blog vragen hebben of advies wensen, dan kunt u natuurlijk altijd vrijblijvend contact met een van onze specialisten opnemen.

Merel Brokx

Juridisch medewerker

brokx@kochadvocaten.nl

UPDATE

“Op 17 juni jl. is een belangrijke uitspraak gepubliceerd van de Rechtbank Gelderland, waarbij een werknemer in kort geding heeft geëist om thuis te mogen werken in verband met het Coronavirus. De rechter heeft dit verzoek afgewezen en als volgt overwogen. De werkgever heeft in verband met de Coronacrisis passende maatregelen genomen om een veilig werkplek te waarborgen en uitgelegd dat het nodig is dat werknemers aanwezig zijn op de werkvloer. Tenslotte overweegt de rechtbank dat het zeer algemeen geformuleerde overheidsadvies over zoveel mogelijk thuis werken niet zo ver ingrijpt op deze specifieke rechtsverhouding dat werknemer daaruit een ‘recht op thuis werken’ kan putten.

De hele uitspraak kunt u via de volgende link bekijken https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2020:2954

Ook met andere Coronavirus gerelateerde vragen kunt u bij ons terecht. Ons kantoor heeft een speciaal Corona Helpdesk geopend, waardoor u snel en gericht geholpen kunt worden. Voor meer informatie, volg deze link: https://www.kochadvocaten.nl/nieuws/corona-helpdesk.

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons op Linkedin!