nl en
+31 76-5226470
+31 76-5226470

Het UBO-register komt eraan!

Het UBO-register komt eraan!

Op 23 juni 2020 is de ‘Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten’ door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet zal op 27 september 2020 in werking treden en daarmee zal ook het zogeheten UBO-register worden ingevoerd. Wat is een UBO? Waarvoor dient het UBO-register? Wie krijgt daarmee te maken en wie mag deze gegevens inzien? In deze blog zal ik ingaan op deze vragen.

UBO

De afkorting ‘UBO’ staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’. Dit is de persoon die de uiteindelijke zeggenschap heeft over en/of eigenaar is van een organisatie/onderneming. Een voorbeeld hiervan is een persoon die (direct of indirect) meer dan 25% van de aandelen in een B.V. houdt.

Wanneer geen UBO kan worden achterhaald, of indien daarover twijfel bestaat, zal het bestuur van de B.V. worden aangemerkt als UBO. Indien een eigendomsbelang van meer dan 25% in een B.V. wordt gehouden via de tussenkomst van een Stichting Administratiekantoor (dit is het geval bij certificering van aandelen), zal nog steeds de natuurlijke persoon (de houder van de certificaten) kwalificeren als UBO.

Het UBO-register

Het UBO-register is een uitwerking van Europese wet- en regelgeving voortvloeiende uit de ‘vierde EU-antiwitwasrichtlijn’. Deze Europese regelgeving dient ter voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en de financiering van terrorisme. Eén van de gevolgen van het UBO-register, is dat personen die zich bezighouden met financieel-economische criminaliteit zich niet meer kunnen verschuilen achter allerlei juridische entiteiten. Het openbaar maken van de uiteindelijke eigenaren/rechthebbenden, dient eraan bij te dragen dat eenieder kan controleren met wie hij of zij zaken doet.

Wie moet zich inschrijven in het UBO-register?

De volgende rechtsvormen zijn verplicht om hun ‘UBO’ in het UBO-register in te schrijven:

 

 • Niet-beursgenoteerde B.V.’s en N.V.’s;
 • Stichtingen;
 • Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid;
 • Verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid, maar met een onderneming;
 • Onderlinge waarborgmaatschappijen;
 • Coöperaties;
 • Maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen;
 • Rederijen;
 • Kerkgenootschappen;
 • Europese naamloze vennootschappen (SE);
 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCE);
 • Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben (EESV).

Uit het hiervoor opgesomde overzicht volgt dus dat eenmanszaken, beursgenoteerde B.V.’s en N.V.’s, 100% dochterondernemingen van beursgenoteerde vennootschappen, VvE’s, rechtspersonen in oprichting (bijv. B.V. i.o.), verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven, publiekrechtelijke rechtspersonen en alle overige privaatrechtelijke rechtspersonen (bijvoorbeeld een gilde) geen UBO hoeven in te schrijven in het UBO-register. Dit geldt overigens ook voor buitenlandse rechtspersonen en buitenlandse rechtspersonen die enkel vestigingen in Nederland hebben. Deze buitenlandse rechtspersonen dienen zich in te schrijven in het UBO-register in het land van oprichting.

Hoe moet ik mijzelf inschrijven?

Indien u kwalificeert als een UBO, dient u zich in te schrijven in het UBO-register. De inschrijving van een UBO in het UBO-register vindt plaats via het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Inschrijving kan plaatsvinden vanaf 27 september 2020. Echter, reeds in het Handelsregister ingeschreven organisaties en ondernemingen hebben vanaf deze datum 1,5 jaar de tijd om hun UBO(‘s) in te schrijven. De Kamer van Koophandel zal gedurende anderhalf jaar na 27 september 2020 alle organisaties die hun UBO’s moeten registreren gaan aanschrijven, met het verzoek om daarvoor zorg te dragen.

De inschrijving van een UBO is kosteloos en kent geen terugwerkende kracht. Het gaat dan ook enkel om de UBO’s ten tijde van de inschrijving. Een na inschrijving ontstane wijziging van de UBO’s, dient overigens wel per direct te worden doorgegeven en ingeschreven in het Handelsregister.

Wie mag het UBO-register raadplegen?

Het UBO-register is openbaar en daarmee voor iedereen te raadplegen. Inzage is mogelijk via de website van de Kamer van Koophandel. Tegen betaling van een bedrag van € 2,50, kan een ‘uittreksel UBO-register’ worden opgevraagd.

Vragen?
Heeft u naar aanleiding van deze blog vragen met betrekking tot het UBO-register? Neemt u dan gerust contact op met ons kantoor!

Vincent Veldhuis

Advocaat

Veldhuis@kochadvocaten.nl

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons op Linkedin!