nl en
+31 76-5226470
+31 76-5226470

Aandelenverkoop en de gevolgen van een onduidelijke garantie

De kans is groot dat u er als ondernemer vroeg of laat mee te maken krijgt; de verkoop van uw onderneming. Na de nodige besprekingen, onderhandelingen en een due diligence onderzoek, bereikt u een akkoord over de verkoop van uw aandelen. De bereikte overeenstemming dient vervolgens te worden vastgelegd in een (aandelen)koopovereenkomst.

De koopovereenkomst bevat alle afspraken. Eén van de belangrijkste afspraken van de koopovereenkomst betreft de garantiebepaling. De koper van de aandelen is namelijk enkel bereid een bepaalde prijs voor de aandelen te betalen, indien de aan hem tijdens de onderhandeling door de verkoper verstrekte informatie juist blijkt te zijn. Hier valt ook financiële informatie, zoals een balans en een winst- en verliesrekening, onder. Het belang van een goede formulering en een goed begrip van een garantie, bleek recentelijk uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam.

In deze kwestie had een aandeelhouder (X) een deel van de door hem gehouden aandelen in een B.V. verkocht aan een derde partij (Y). Met betrekking tot deze aandelenverkoop was een koopovereenkomst gesloten. Deze koopovereenkomst bevatte onder meer een garantie met betrekking tot het eigen vermogen van de betreffende onderneming, zoals opgenomen in de (geconsolideerde) balans per 31 december 2008.

X en Y hebben medio 2012 opnieuw overeenstemming bereikt over de overname van een ander deel van de door X in de B.V. gehouden aandelen. Hierbij is onder meer afgesproken dat de bepalingen uit de eerder gesloten aandelenkoopovereenkomst “onverkort van toepassing zijn” op deze nieuwe aandelenkoop.

Op enig moment is er een conflict ontstaan tussen X en Y in verband met een vordering van een dochteronderneming die niet volledig kon worden geïncasseerd en waarvoor geen voorziening op de (geconsolideerde) balans was opgenomen. Y stelde zich (onder meer) op het standpunt dat, door de in de tweede koopovereenkomst opgenomen verwijzing naar de eerste koopovereenkomst, de garantie met betrekking tot de stand van het eigen vermogen van de onderneming per 31 december 2008 moet worden gelezen als een soortgelijke garantie van het eigen vermogen per 31 december 2011.

De rechtbank volgde deze interpretatie en uitleg niet. De rechtbank oordeelde dat van een garantie mag worden verwacht dat deze expliciet wordt overeengekomen én wordt uiteengezet in de koopovereenkomst. Een enkele verwijzing naar een eerdere koopovereenkomst betekent volgens de rechtbank niet dat daarmee de daarin opgenomen garanties van overeenkomstige toepassing zijn op de nieuwe situatie. Y kon zich dus niet beroepen op de door hem voorgestelde garantie.

Hieruit volgt dat wanneer u in het kader van een aandelenverkoop een garantie wenst of afgeeft, u ervoor dient te zorgen dat de garantie zo concreet en duidelijk mogelijk wordt opgenomen in de aandelenkoopovereenkomst. Hierbij is het advies van een gespecialiseerde advocaat onontbeerlijk. Neemt u in deze situatie dus gerust contact op met één van onze ondernemingsrechtspecialisten!

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons op Linkedin!