nl en
+31 76-5226470
+31 76-5226470

De juridische kant van vuurwapens en jachtaktes.

De juridische kant van vuurwapens en jachtaktes.

Wapens en munitie vormen een potentieel ernstige bedreiging voor de veiligheid in de samenleving indien zij in handen komen van personen die daarmee verkeerde intenties hebben. In Nederland is het bezit van vuurwapens dan ook verboden, tenzij aan de bezitter een vuurwapenverlof en/of jachtakte is verleend. Van de vergunninghouder moet stipte naleving van de (wapen)wettelijke voorschriften kunnen worden verlangd. Ook wordt verwacht dat hij zich onthoudt van overtredingen die kunnen worden beschouwd als een (ernstige) aantasting van de rechtsorde. In de rechtspraak is bepaald dat geringe twijfel over de vraag of het verantwoord is dat iemand wapens en munitie voorhanden mag hebben, al voldoende is om een vuurwapenverlof of jachtakte in te trekken of te weigeren. Die twijfel kan ook op andere informatie gebaseerd zijn dan een strafrechtelijke vervolging of veroordeling.

De korpschef van de politie is degene die zich daarover buigt. De Wet natuurbescherming (Wnb) bepaalt dat de korpschef bevoegd is tot het nemen van een beschikking tot intrekking van een jachtakte. De jachtakte wordt in elk geval ingetrokken indien de houder misbruik heeft gemaakt van wapens of munitie dan wel van de bevoegdheid om wapens of munitie voorhanden te hebben, of anderszins aanwijzingen zijn dat aan hem het voorhanden hebben van wapens of munitie niet kan worden toevertrouwd.

De Wet wapens en munitie (Wwm) bepaalt de criteria op basis waarvan de korpschef een vuurwapenverlof kan intrekken. Dit kan onder andere het geval zijn indien er aanwijzingen zijn dat aan de houder daarvan het onder zich hebben van wapens of munitie niet langer kan worden toevertrouwd of wanneer daartoe dringende, aan het algemeen belang ontleende, redenen bestaan. Deze criteria zijn nader uitgewerkt in het Bijzonder Deel (B) van de Circulaire wapens en munitie 2018 (Cwm 2018). Kort samengevat kan hiervan sprake zijn vanwege een veroordeling wegens een misdrijf of wegens andere omtrent de houder bekende feiten zoals psychische gesteldheid, het verkeren in criminele kringen, of een door de politie opgemaakt proces-verbaal wegens verdenking van een misdrijf.

Alvorens de korpschef zal overgaan tot het daadwerkelijk intrekken van de jachtakte dan wel het vuurwapenverlof maakt hij zijn voornemen aan de houder bekend en wordt de houder vervolgens in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze op dit voornemen te geven. Door middel van een zienswijze kan de houder alle relevante feiten en omstandigheden c.q. de beeldvorming die de basis heeft gevormd voor de voorgenomen beslissing, gemotiveerd weerleggen. Onlangs heb ik voor een cliënt de vrees voor misbruik dan wel twijfel dat de jachtakte en het vuurwapenverlof niet langer aan hem konden worden toevertrouwd gemotiveerd kunnen weerleggen. De korpschef heeft naar aanleiding van de zienswijze zijn standpunt heroverwogen en heeft zijn eerdere voornemen tot het intrekken van het vuurwapenverlof en de jachtakte omgezet in een schriftelijke waarschuwing. Het indienen van een goed gemotiveerde zienswijze kan dus zeker lonen!

Ingeborg Duijts

Advocaat

duijts@kochadvocaten.nl

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons op Linkedin!