nl en
+31 76-5226470
+31 76-5226470

Wet aanpak woonoverlast treedt per 1 juli 2017 in werking

Wet aanpak woonoverlast treedt per 1 juli 2017 in werking 

Per 1 juli 2017 treedt de Wet aanpak woonoverlast in werking. Door invoering van deze Wet krijgen burgmeesters meer bevoegdheden om op te treden tegen woonoverlast, zoals geluidsoverlast, intimidatie en vervuiling. 

Huidige mogelijkheden woonoverlast
De overheid heeft op dit moment twee opties om op te treden tegen woonoverlast:

  1. De overlastgever kan een bestuurlijke (en vrijblijvende) waarschuwing worden gegeven; of
  2. De overlastgever wordt uit huis geplaatst/de woning wordt gesloten. 

Uit de praktijk blijkt dat de eerste optie vaak geen oplossing biedt. Door het vrijblijvende karakter mist deze optie de prikkel om daadwerkelijk effectief te zijn. De tweede optie wordt vaak te rigoureus gevonden en wordt streng getoetst door de rechter. Daarom vindt de wetgever een tussenvorm nodig. De overheid moet volgens de wetgever de mogelijkheid krijgen om de overlastgever een specifieke gedragsaanwijzing te geven. Een specifieke gedragsaanwijzing zou bijvoorbeeld bij een blaffende hond inhouden dat de eigenaar de hond na 22:00 uur niet meer buiten mag laten. Met de nieuwe Wet wil de wetgever bewerkstelligen dat de overheid in specifieke gevallen maatwerk kan leveren om overlast terug te dwingen. Daarnaast kan de nieuwe Wet ook worden gebruikt voor het tegengaan van overlast vanuit woningen die aan toeristen worden verhuurd via websites zoals Airbnb. Wanneer de gasten voor overlast zorgen, biedt de wet de mogelijkheid om de verhuurder aan te pakken. Ook biedt de nieuwe Wet ondersteuning aan woningcorporaties. Bij overlast van een huurder kan de burgemeester zijn nieuwe bevoegdheid gebruiken. Daardoor kan een woningcorporatie worden ondersteund bij maatregelen tegen een overlast veroorzakende huurder.

Het nieuwe artikel 151d Gemeentewet
Met de Wet aanpak woonoverlast wordt de Gemeentewet gewijzigd door toevoeging van artikel 151d Gemeentewet. Het nieuwe artikel 151d Gemeentewet biedt de gemeenteraad de mogelijkheid om bij verordening vast te leggen dat een gebruiker van een erf of woning zorgt dat er geen ernstige en herhaaldelijke hinder voor omwonende veroorzaakt wordt. Mocht deze ernstige hinder toch plaatsvinden, dan heeft de burgemeester de bevoegdheid om handhavend op te treden.

Implementatie artikel 151d Gemeentewet
Om te beginnen zal de gemeenteraad een verordening moeten aannemen. In de verordening kan de raad regels stellen aan de uitoefening van de bevoegdheid van de burgemeester. Ook kan de raad in de verordening specificeren in welke concrete gevallen van ernstige overlast de burgemeester een last kan opleggen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) zal een modelverordening voor de gemeenten opstellen.
Daarna stelt de burgemeester beleidsregels op. In die beleidsregels staat op welke wijze de burgemeester gebruik kan maken van zijn nieuwe handhavingsbevoegdheid. Een voorbeeld is het opleggen van een specifieke gedragsaanwijzing in de vorm van een last onder dwangsom, dan wel last onder bestuursdwang. Indien de overlastgever ondanks een last onder dwangsom nog niet meewerkt, dan kan de dwangsom verbeurd worden verklaard en moet de overlastgever betalen. Bij een last onder bestuursdwang kan de burgemeester ingrijpen, door bijvoorbeeld de overlastgever tijdelijk uit zijn woning te plaatsen.
Als de voorgaande stappen zijn genomen, kan de burgemeester in individuele gevallen zijn nieuwe bevoegdheid inzetten. Het is van belang om op te merken dat de burgemeester deze nieuwe bevoegdheid slechts kan gebruiken, wanneer de ernstige en herhaaldelijke hinder redelijkerwijs niet op een andere manier kan worden tegengegaan.

Rechtsbescherming
Een specifieke gedragsaanwijzing is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Dat betekent dat diegene die een gedragsaanwijzing krijgt opgelegd, bezwaar kan indienen tegen het besluit. Ook kan hij vervolgens in (hoger) beroep gaan tegen de opgelegde gedragsaanwijzing.

Conclusie
De Wet aanpak woonoverlast zorgt voor een nieuwe mogelijkheid om op te treden tegen woonoverlast. Op dit moment is het nog niet duidelijk hoeveel gemeenten en op welke wijze gemeente gebruik gaan maken van de geboden bevoegdheid, dus of de nieuwe bevoegdheid effectief zal zijn is een vraag voor de toekomst.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Dré Simons (vastgoedspecialist) of Martijn Foolen (bestuursrechtspecialist). Zij zijn u graag van dienst.

 

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons op Linkedin!